algeneme voorwaarden - Toneelvereniging Levenslust

Secretariaat
Ben Nijenhuis
Geurtsweg 21
7554 HP  Hengelo
       T 074-2428039

Toneelvereniging
Levenslust
Toneelvereniging Levenslust Beckum
Toneelvereniging Levenslust Beckum
Toneelvereniging Levenslust Beckum
Toneelvereniging Levenslust Beckum
SiRo Handelsonderneming
Toneelvereniging Levenslust Beckum
Toneelvereniging Levenslust
Toneelvereniging Levenslsut Beckum
Ga naar de inhoud

algeneme voorwaarden

Algeneme leverings- en privacy voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN TONEELVERENIGING LEVENSLUST
1 Definities
De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Toneelvereniging Levenslust ;

b. Voorstelling: de georganiseerde gebeurtenis waarvoor Toneelvereniging Levenslust   Toegangsbewijzen uitgeeft;

c. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Toneelvereniging Levenslust een overeenkomst aangaat betrekking recht hebbend op een Voorstelling;

d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Toneelvereniging Levenslust en Klant ter verkrijging van Toegangsbewijzen voor Voorstellingen;

e. Toegangsbewijs: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Voorstelling, zijnde elektronische Toegangsbewijzen;

f. Toneelvereniging Levenslust : de vereniging gevestigd te Beckum gemeente Hengelo.


2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Toneelvereniging Levenslust.
b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst Toneelvereniging Levenslust uitdrukkelijk van de hand.
c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Toneelvereniging Levenslust is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van Toneelvereniging Levenslust raadpleegbaar.
3 Totstandkoming Overeenkomst
a. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
b. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Toneelvereniging Levenslust onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Toneelvereniging Levenslust is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

c. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Toneelvereniging Levenslust passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Toneelvereniging Levenslust daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

d. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Toegangsbewijzen zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist e-mailadres te gebruiken. Indien Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Toegangsbewijzen, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Toegangsbewijs bij Klant vanaf het moment dat de Toegangsbewijzen hem hebben bereikt.

e. Toegangsbewijzen kunnen bij ziekte of calamiteit worden gerestitueerd. Klant kan hiervoor contact opnemen met Toneelvereniging Levenslust via info@levenslust.com

f. Toegangsbewijzen kunnen worden geruild voor een andere Voorstelling, mits er voor die Voorstelling nog Toegangsbewijzen verkrijgbaar zijn. Klant kan hiervoor contact opnemen met Toneelvereniging Levenslust via info@levenslust.com.
4 Prijzen en betaling
a. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de website van Toneelvereniging Levenslust of aan de kassa van de zaal op aangegeven wijze.
b. Alle prijzen van Toneelvereniging Levenslust zoals vermeld op de website zijn in euro's inclusief BTW.
c. Toneelvereniging Levenslust brengt geen service- of administratiekosten in rekening.
5 Leveringstermijnen
a. Toegangsbewijzen worden verzonden naar het e-mailadres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. Toneelvereniging Levenslust zal het door Klant opgegeven e-mailadres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan Toneelvereniging Levenslust een nieuw e-mailadres heeft meegedeeld.
6 Privacy
a. De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.
7 Aansprakelijkheid
Toneelvereniging Levenslust kan niet aansprakelijk gesteld worden aan enige vorm van schade aan privé dan wel zakelijke belangen en eigendommen van bezoekers aan een repetitie dan wel voorstelling gegeven door Toneelvereniging Levenslust.
O
O
O
Terug naar de inhoud